توسعه آسانسور

اندازه پایه زیر جک

پایه جک آسانسور هیدرولیک

اندازه پایه زیر جک یا قوطی جبران به صورت زیر محاسبه میشود.

در روش جک در کنار در نصب آسانسورهای هیدرولیک، جک هیدرولیک باید روی پایه نصب شودطول پایه جک باید بهاندازه ای باشد که فلکه جک در بالای اورهد با حفظ فاصله اطمینان در موقعیت مناسب قرار گیردبدین منظور لازم استتا قبل از نصب جک طول دقیق پایه آن محاسبه شود.

محاسبه-پایه-جک.jpg

-طول-پایه-جک-e1614427761198.jpgتعاریف و پارامترها در محاسبه پایه جک آسانسور

در این بخش برخی از پارامترهای ضروری در انجام محاسبه پایه جک آسانسور تعریف شده است.

طول مسیر آسانسور T

طول مسیر آسانسور عبارت است از فاصله کف اولین ایستگاه تا کف آخرین ایستگاه آسانسور.

اورهد (ارتفاع بالاسری) OH

اورهد آسانسور فاصله عمودی کف بالاترین ایستگاه تا زیر سقف چاه (داکتآسانسور است.

ارتفاع چاهک (پیت) PIT

ارتفاع چاهک آسانسور هیدرولیک برابر با فاصله کف چاهک (پیتآسانسور تا کف پایین ترین ایستگاه است.

ارتفاع کل چاه SH

ارتفاع کل چاه برابر است با مجموع طول مسیر، ارتفاع چاهک و ارتفاع اورهد آسانسوردر اینجا فرض بر این است کهطول ریل کار شده برابر با ارتفاع چاه آسانسور در نظر گرفته شده است.

طول جک در حالت بسته شده CZ

طول جک در حالت بسته شده Closed cylinder برابر فاصله انتهای جک تا سر شفت جک که بیرون آمده در جالت کاملابسته شده است.

طول جک در حالت باز شده  OZ

طول جک در حالت باز شده Opened cylinder برابر با فاصله بین انتهای جک تا سر شفت جک در حالت کاملا باز شدهاست.

کورس عملیاتی جک S

کورس عملیاتی جک Stroke برابر طول حرکت شفت جک است که برای جابجایی کابین بین طبقات حرکت می کندکورس عملیاتی دقیقا برابر با نصف طول مسیر آسانسور است.

کورس رزرو پایین DRS

کورس رزرو پایین Down reserve stroke برابر با اضافه کورس جک برای پایین تر رفتن از سطح چاهک است.

کورس رزرو بالا URS

کورس رزو بالا Up reserve stroke برابر اضافه کورس جک برای بالاتر رفتن از سطح آخرین ایستگاه است.

کورس رزرو (اضافه کورس جک) RS

اضافه کورس کامل Reserve stroke برابر با مجموع کورس رزرو پایین و کورس رزرو بالای جک است.

فاصله اطمینان SD

فاصله اطمینان Safety distance برابر فاصله ای است که از بالاترین قسمت قاب فلکه تا سقف چاه (انتهای طول ریل کارشدهباید در نظر گرفته شود.

ارتفاع فریم فلکه  PF

ارتفاع فریم فلکه Pulley frame height طول عمودی فریم یا قاب فلکه است.

ارتفاع پایه جک آسانسور هیدرولیک PL

ارتفاع پایه زیر جک Pillar طول پایه است که باید محاسبه شود.

محاسبه طول پایه جک آسانسور

اندازه پایه جک برابر است با ارتفاع کل چاه آسانسور (ریل گذاری شدهمنهای مجموع اندازه های طول جک در حالتبسته شده، کل کورس رزرو بالا و پایین، کورس عملیاتی جک (نصف طول مسیر)، ارتفاع قاب فلکه و فاصله اطمینان

PL = SH  –  ( CZ + DRS + S + PF + URS + SD )

در محاسبه طول پایه جک بهتر است اندازه های مربوطه در محل پروژه دقیقا تعیین شوندتوصیه می شود طول جکدر حالت بسته حتما در محل اندازه گیری شود.

________________


طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و بازسازی انواع آسانسور و بالابر

(جهت دریافت مشاوره فنی و اطلاع از قیمت دستگاه ها با شماره 02188874850 یا 02188874841 واحد فروش تماس حاصل فرمایید.)