توسعه آسانسور

نکات طراحی و اجرای آسانسورهای ضد انفجار

1- کلیه موارد مربوط به استاندارد ملی آسانسورهای معمولی رعایت شود.

2- مقررات ATEX مراعات شود.

- رعایت اصول اساسی ایمنی، برای جلوگیری از بروز انفجار

- توجه به شرایط عملیاتی محیط مورد استفاده

- جلوگیری از حمل بار اضافی از دستگاه با استفاده از تجهیزات کنترل کننده اضافه وزن

- توجه به خطای عملیاتی منابع تغذیه برق سیستم تابلوهای تغذیه و تابلوی فرمان

3- تهیه دستورالعمل های راهبری مناسب

4- تهیه دستورالعمل های تعمیراتی و بازرسی های دوره ای

5- تهیه دستورالعمل های ایمنی استفاده از دستگاه

6- نصب برچسب که به وضوح دیده شود روی دیوار کابین یا جلو درب آسانسور که رنگ حروف آن مشکی و رنگ زمینه زرد باشد و حداقل موارد زیر در آن قید شده باشد:

1- نام سازنده

2- تعیین نوع آن مثلاً ذکر اینکه EX است.

3- کلاس و گروه گازی و یا گروه غبارهایی که دستگاه برای استفاده در آن محیط آزمایش شده است . استفاده از حرف G برای گازها و D برای محیط های حاوی غبارهای آتشگیر و نیز مشخصات بر روی برچسب درج شود.

7- استفاده از آلومینیوم در محل هایی که احتمال وجود فشردگی بر اثر ضربه وجود دارد کاملاً ممنوع است زیرا در این حالت عکس العمل حرارتی به وجود می آید که می تواند باعث تولید جرقه شود.

8- تسمه های V شکل و پروانه های پلاستیکی باید از مواد ضد الکتریسیته ساکن ساخته شوند که از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری شود.

9- کلیه محفظه هایی که در آن ها سیم کشی الکتریکی و یا قطعات الکتریکی وجود دارد کاملاً بسته و آب بندی باشند.

10- تابلوهای کنترل و تغذیه باید در محفظه های کاملاً آب بندی شده ( با گسکت و یا حداقل 12.5 میلیمتر overlap بین درپوش و محفظه) قرار گیرند.

تامین کلیه قطعات و وسایل ضد جرقه برای صنایع نفت گاز و پتروشیمی و معادن