توسعه آسانسور

ظرفیت آسانسور


ظرفیت آسانسور :

اساس طراحی آسانسور ظرفیت آن است که تابع مساحت کابین می باشد .

کلیه قطعات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انتخاب و نصب می گردند که مهترین آن موتور است.

به عبارتی دیگر هدف از طراحی آسانسور استفاده از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگترین کابین با توجه به محاسبات آنالیز ترافیک آسانسور می باشد.
         


                   آسانسور مسافر بر                                                 آسانسور بیمارستانی برانکارد بر


----------------------                                                                                                                                                                    

لازم به یادآوری است ، وزن هر نفر در استاندارد آسانسور 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود. ذكر شد ، رعايت نكات زير نيز الزامي است :

- كابين بايد در تراز هر طبقه توقف نمايد و در حين ورود و خروج مسافر يا بار در آن تراز باقي بماند .

- رواداري توقف كابين از سطح تراز ورودي نبايد از 20 ميلي متر بيشتر شود .

- در صورتيكه به دليل ظرفيت سنگين و يا ارتفاع زياد و يا هر دليل ديگر كابين بعد از كم يا زياد شدن مسافران و بار ، تغيير سطح دهد و از رواداري مجاز تجاوز نمايد بايد مكانيزم تراز طبقه شدن مجدد به سيستم اضافه شود .

- كابين نبايد هنگام حركت به سمت بالا يا پايين لرزش يا تكان داشته باشد و صداهاي سايش يا غيرمعمول بدهد .

- سيستم محركه آسانسور بايد كمترين لرزش و صدا را داشته باشد و با بالانس كردن صحيح و نصب لرزه گيرهاي مناسب از به وجود آمدن و انتقال اين موارد به سازه ساختمان جلوگيري شده باشد .

- در مواقع قطع برق ، بايد بتوان به طور دستي كابين را به نزديك ترين طبقه رسانيد تا مسافران خارج شوند ، دستورالعمل نحوه عملكرد بايد در موتورخانه نصب باشد .

- درِ كابين و درهاي طبقات در هنگام بسته بودن بايد كاملاً محدوده بازشوي ورودي را پوشش داده و قفل شوند قفل ايمني دكمه هاي زنگ اخبار و توقف اضطراري در كابين در صورت وجود پايين ترين دكمه بوده و در ارتفاعي برابر با 890 ميلي متر نصب شوند و بالاترين دكمه نبايد بيش از 1370 ميلي متر از كف كابين ارتفاع داشته باشد .

- زنگ اخبار در صورت وجود بايد مجهز به باطري قابل شارژ باشد و حتي المقدور امكان نصب زنگ كمكي در اتاق نگهباني نيز فراهم گردد .

- در ساختمانهاي عمومي بايد وسيله مكالمه دوطرفه تلفن يا ... در كابين نصب شود توصيه مي شود اين وسيله در كليه آسانسورها نصب شود .

- درهاي لولايي طبقات بايد مجهز به پنجره مرئي شوند تا بودن كابين در طبقه مشخص شود . كيفيت و ابعاد اين پنجره و شيشه بايد طبق ضوابط استانداردهاي ملّي يا استانداردهاي معتبر بين المللي باشد .

- روشن بودن داخل كابين به طور دائم در حين حركت يا با درِ باز الزامي است .

- تعبيه هواكش براي كابين داراي در الزامي است .

- در صورتيكه كابين فاقد درب باشد آسانسورهاي باري ويژه بايد لبه ايمني مجهز به ميكروسوئيچ و حداقل يك چشم الكترونيكي در آستانه ورودي كابين نصب شود .

- ريلهاي راهنماي آسانسور بايد از جنس فولاد مخصوص بوده و استحكام و درستي انتخاب و نصب آنها توسط شركت آسانسوري تضمين شده باشند .

- در موقع تحويل گيري آسانسور بايد شناسنامه مربوطه به آسانسور مطابق پيوست شماره 1 دريافت شود و در هر قرارداد نگهداري ، اين شناسنامه به رويت شركت نگهدارنده برسد تا آخرين تغييرات اساسي در آسانسور به اطلاعات آن شناسنامه اضافه گردد .

- دستگيرهاي بر روي يكي از ديوارههاي كابين ، ترجيحاً در عقب با سطحي صاف با فاصلهاي حداقل 20 ميلي متر از ديواره و در ارتفاع 900 ميليمتر از كف كابين نصب شود .

- وقتي كه درِ كابين و درِ طبقات باز می شوند ، شدت روشنايي بر روي دكمه هاي كنترل كابين و يا راهرو ها ، نبايد از 50 لوكس كمتر باشد و اين روشنايي بايد دايمي باشد .

- در آسانسورهاي تخت بر و آسانسورهاي حمل بار ، نصب يك يا دو رديف ضربه گير روي تمام ديواره هاي كابين الزامي است .

- حداكثر ارتفاع بالاترين دكمه ها و نشانگر هاي كابين نبايد بيش از 1800 ميلي متر باشد . دكمه هاي نشاندهنده جهت ، اندازهاي برابر 18 ميلي متر خواهند داشت . نشانگر قابل روايتي جهت نشان دادن تقاضاي مسافر ثبت شده روي دكمه ها يا كنار آنها براي هر آسانسور ، بايد وجود داشته باشد و پس از جواب دادن به اين تقاضا بايد خاموش شده يا تغيير رنگ دهد .


                                                                    

                                                                            آسانسور تخت بر بیمارستانی  


- در كليه طبقات به جز طبقه ورودي اصلي، يك علامت تصويري با طرح استاندارد شده در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان مي دهد كه در مواقع آتش سوزي از آسانسور استفاده نشود و راه پله خروجي و اضطراري را نشان دهد .

- اتصال زمين مناسبي براي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم هم بندي براي هم ولتاژ كردن جهت ريل هاي آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن ، مطابق مفاد مقررات مقررات ملّي ساختمان در نظر گرفته شود .

- در صورتيكه ساختمان به هر دليلي قبل از تكميل سيستم آسانسور مورد بهره برداري قرار گيرد ، بايد تمام نقاط دسترسي به چاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط حفاظت شوند .


                                                                                                              

               آسانسور نفربر                                                                                   آسانسور بار بر                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

حفاظت در مقابل آتش :

هنگام آتش سوزي ساختمانها ، آسانسورها ميتوانند نقش حياتي در تخليه ساختمان و نجات افراد داشته باشند در حاليكه هميشه اين پيغام در آسانسورها نصب ميشود كه از آسانسورها هنگام آتش سوزي استفاده نشود . هنگام وقوع حريق در تمام يا قسمتي از ساختمان مشكلات تخليه خصوصاً براي سالمندان و بيماران پيش مي آيد . به همين منظور استفاده از آسانسور در مواقع آتش سوزي در صورتي مجاز است كه آسانسور در اختيار افراد يا آتش نشانها قرار گيرد تا

بتوانند با راندمان بيشتر ، عمليات تخليه را انجام دهند .

- رعايت مفاد مقررات ملّي ساختمان تحت عنوان "محافظت ساختمانها در برابر حريق" لازم الاجرا ميباشد .

- چاه آسانسور به عنوان يك كانال هوايي عمل ميكند و لذا راهرو طبقات بايد توسط درهاي ضدگسترش حريق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور و عمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودكش جلوگيري شود .

- كابل تغذيه برق براي آسانسور بايد مستقل باشد تا چنانچه در اثر آتش سوزي ، اتصال برق منجر به عمل فيوزها يا كليدهاي حفاظتي ديگر گشته و سبب قطع مدار برق قسمت هايي از ساختمان شوند ، سيستم برق آسانسور همچنان متصل و فعال باشد .

- در پايين ترين نقطه و يا در طبقه همكف داكت هوايي خاصي براي چاه آسانسور طراحي و ساخته شود تا در مواقع آتش سوزي و نفوذ دود به چاه آسانسور ، تهويه هواي تازه از داكت ممكن باشد .

- داكت فوق بايد به نحوي محفوظ شود تا از ورود انسان و يا حيوانات به چاه آسانسور جلوگيري شود .

- در صورت الزام به پيشبيني سيستم اعلام حريق در ساختمان با توجه به ضوابط ساير مباحث مقررات ملّي ساختمان يا ضوابط سازمان آتش نشاني و غيره ، نصب حسگرهاي سيستم اعلام حريق در فضاهاي موتورخانه آسانسور ، چاه آسانسور ، راهرو و ورودي به موتورخانه آسانسور و راهرو جلوي درِ طبقات آسانسور الزامي است. حداكثر فاصلة افقي نصب اين حسگرها از مركز در بازشو آسانسور مركز در طبقات برابر 1/5 متر است . اين حسگرها از طريق تابلو كنترل پانل كنترل سيستم اعلام حريق به سيستم كنترل آسانسور مرتبط ميگردند . در صورتيكه حسگرهاي فوق الذكر فعال شوند ، درِ آسانسور نبايد در هيچ يك از طبقات به جز طبقه ورودي يا طبقه از پيش تعريف شده باز شود . تمام آسانسورها بايد به طبقه اي كه توسط افراد مسئول ساختمان مشخص

ميشود منتقل شوند و قابليت كنترل به صورت دستي كليد آتش نشان را دارا باشند.

- استفاده از هر نوع وسايل آتش نشاني در موتورخانه آسانسور به شرطي مجاز مي باشد كه اين تجهيزات براي اطفاي حريق ناشي از آسانسور به كار روند .

- انبار كردن و يا گذاشتن هر نوع مواد قابل اشتعال و يا غيرقابل اشتعال در چاه آسانسور ، موتورخانه و يا چاهك آسانسور ممنوع مي باشد .

- در صورتيكه ديواره هاي چاه آسانسور از نظر مقاومت به آتش درجه بندي شده باشند ، بايد درهاي لولايي همان درجه و درهاي اتوماتيك حداقل نصف آن درجه بندي را دارا باشند.

در مواقع قطع برق ، بايد بتوان به طور دستي كابين را به نزديك ترين طبقه رسانيد تا مسافران خارج شوند ، دستورالعمل نحوه عملكرد بايد در موتورخانه نصب باشد .

- درِ كابين و درهاي طبقات در هنگام بسته بودن بايد كاملاً محدوده بازشوي ورودي را پوشش داده و قفل شوند قفل ايمني دكمه هاي زنگ اخبار و توقف اضطراري در كابين در صورت وجود پايين ترين دكمه بوده و در ارتفاعي برابر با 890 ميلي متر نصب شوند و بالاترين دكمه نبايد بيش از 1370 ميلي متر از كف كابين ارتفاع داشته باشد .

- زنگ اخبار در صورت وجود بايد مجهز به باطري قابل شارژ باشد و حتي المقدور امكان نصب زنگ كمكي در اتاق نگهباني نيز فراهم گردد .

- در ساختمانهاي عمومي بايد وسيله مكالمه دوطرفه تلفن يا ... در كابين نصب شود توصيه مي شود اين وسيله در كليه آسانسورها نصب شود .

- درهاي لولايي طبقات بايد مجهز به پنجره مرئي شوند تا بودن كابين در طبقه مشخص شود . كيفيت و ابعاد اين پنجره و شيشه بايد طبق ضوابط استانداردهاي ملّي يا استانداردهاي معتبر بين المللي باشد .                                                                        

                                                                                       آسانسور غذا ( سینی بر ) 
- روشن بودن داخل كابين به طور دائم در حين حركت يا با درِ باز الزامي است .

- تعبيه هواكش براي كابين داراي در الزامي است .

- در صورتيكه كابين فاقد در باشد آسانسورهاي باري ويژه بايد لبه ايمني مجهز به ميكروسوئيچ و حداقل يك چشم الكترونيكي در آستانه ورودي كابين نصب شود .

- ريلهاي راهنماي آسانسور بايد از جنس فولاد مخصوص بوده و استحكام و درستي انتخاب و نصب آنها توسط شركت آسانسوري تضمين شده باشند .

- دستگيره اي داخل كابين ، با فاصله اي حداقل 20 ميلي متر از ديواره و در ارتفاع 900 ميليمتر از كف كابين نصب میباشد.

- وقتي كه درِ كابين و درِ طبقات باز می شوند ، شدت روشنايي بر روي دكمه هاي كنترل كابين و يا راهرو ها ، حداقل معادل 50 لوكس میباشد و اين روشنايي دايمي است.

- در آسانسورهاي تخت بر و آسانسورهاي حمل بار ، يك يا دو رديف ضربه گير روي تمام ديواره هاي كابين نصب میباشد.

- ارتفاع بالاترين دكمه ها و نشانگر هاي كابين حداکثر 1800 ميلي متر میباشد. دكمه هاي نشاندهنده جهت ، اندازه اي برابر 18 ميلي متر خواهند داشت . نشانگر قابل رويتي جهت نشان دادن تقاضاي مسافر ثبت شده روي دكمه ها يا كنار آنها براي هر آسانسور ، وجود دارد و پس از جواب دادن به اين تقاضا خاموش شده يا تغيير رنگ میدهد .

- در كليه طبقات به جز طبقه ورودي اصلي، يك علامت تصويري با طرح استاندارد شده در مجاورت هر دكمه آسانسور نصب شود كه نشان مي دهد كه در مواقع آتش سوزي از آسانسور استفاده نشود و راه پله خروجي و اضطراري را نشان دهد .

- اتصال زمين مناسبي براي سيستم برق آسانسور و همچنين سيستم هم بندي براي هم ولتاژ كردن جهت ريل هاي آسانسور و قطعات فلزي ثابت آن ، مطابق مفاد مقررات مقررات ملّي ساختمان در نظر گرفته شود .

- در صورتيكه ساختمان به هر دليلي قبل از تكميل سيستم آسانسور مورد بهره برداري قرار گيرد ، بايد تمام نقاط دسترسي به چاه و آسانسور و موتورخانه آسانسور در برابر خطر سقوط حفاظت شوند .

                                                                             

                                                                                           

                                                                                                          آسانسور ماشین بر 

_____________

برق اضطراري :

در صورتيكه وجود برق اضطراري براي يك ساختمان ضروري باشد بايد حداقل يك آسانسور از هر گروه آسانسور در ساختمان از برق اضطراري تغذيه گردد و اين خط تغذيه بايد بتواند هريك از آسانسورهاي ديگر را به انتخاب تغذيه نمايد . اين سيستم بايد به صورت خودكار فعال شود.

____________

لطفأ جهت مشاوره فنی و انتخاب دستگاه با شماره های 02188874850 و 02186087162 تماس و یا درخواست خود را به شماره 09378107645 واحد فروش شرکت توسعه آسانسور واتساپ فرمائید.