توسعه آسانسور

عمده عوامل تولید جرقه در آسانسورهای ضد انفجار

عمده عوامل تولید جرقه در آسانسورهای ضد انفجار (Explosion Proof)

1- جرقه

2- تخلیه بارهای الکترواستاتیک.

3- اصطکاک و ضربه.